top of page

Noel Nedir ?

Acaba bu bayramın gerçekten ne amaçla kutlandığını hiç düşündünüz mü? Bir açıdan diyebiliriz ki, bu bayram dinsel gelenek ve göreneklere dayanmaktadır, ama onu kutlayanların çoğu bile neyi kutladıklarını bilmiyorlar.Aralık ayının sonlarına doğru birçok ülkelerde bir bayram kutlanır. Buna bazı yerlerde Noel derler. Noel Baba'yı duymuşsunuzdur herhalde. Bazı ülkelerde ise buna 'Christmas' denir.


Hindiler kesilip pişirilir, insanlar birbirlerine hediyeler verirler, dükkanlar ve vitrinler Noel eşyalarıyla tıka basa dolar, yüksek fiyatlarda satışlar başlar. İçki alemleri son haddine erişir, ama tüm bu faaliyetlerin kutlanılan olayla hemen hemen hiçbir bağlantısı yoktur.

Olay nedir? Basitçe, "İsa Mesih'in doğuşudur" diyebiliriz. Noel bayramına yakın günlerin hareketliliğine baktığımızda inanılması zor bir ikilem ile karşılaşırız. Birçok ülkede, Aralık ayının yirmi beşinden başlayarak bir kutlama yapılır. Hesapta İsa'nın dünyaya gelişini kutluyorlar. Hadi şölenleri, eğlenceleri ve içki alemlerini bir yana koyalım da gerçekleri soralım: İsa'nın dünyaya gelişi neden kutlansın? Bu adamın insanlık tarihine ne katkısı ol muştur ki, her yıl O'nun doğumu anılsın? Bu soruyu gerçek yönden yanıtlayabilmemiz için Kutsal Kitap'ı iyice araştırmamız gerektir. Kutsal Kitap iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısma 'Eski Antlaşma' ikincisine ise 'Yeni Antlaşma' denilir. Bu ayırım da ilginç olarak İsa Mesih'in dünyaya gelişiyle oluyor. Yalnız Kutsal Kitap değil, tüm insanlık tarihi de İsa'nın dünyaya gelişiyle
'İsa'dan Önce' ve 'İsa'dan Sonra' diye iki zaman bölümüne ayrılmıştır.


İsa'nın dünyaya gelişi o kadar önemli bir olay olarak görülüyor ki, sadece her yıl kutlamalar olmuyor, İsa daha dünyaya gelmeden yüzlerce yıl önce, Eski Antlaşma döneminin tüm peygamberleri O'nun yeryüzüne geleceğini öngörüyle, daha doğrusu Tanrı'nın Kutsal Ruh'undan verilen esinle bildirmişlerdir. Bu önbildirilere "Mesihsel Peygamberlikler" denir. Kutsal Kitap'ın Eski Antlaşma kısmında İsa Mesih hakkında verilen ve yine O'nun şahsında gerçekleşmiş olan 300 peygamberlik vardır. Şimdi bu peygamberliklerden bazılarını ele alıp İsa'nın doğuşu konusunda bize ne gibi bilgi verdiklerini inceleyelim.


Kutsal Kitap'ın ta başında, görebiliriz ki Adem ile Havva yılan kılığına girmiş olan Şeytan'a uymakla günah işledikten sonra Tanrı'nın kendisi, Mesih'in dünyaya geleceğini bir peygamberlik sözüyle bildirmiştir. Tanrı, Adem ile Havva'yı günaha teşvik ettiğinden dolayı Şeytan'ı azarlarken ona şöyle demişti: “Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın (Yaratılış 3:15). Tanrı'nın bu sözüyle Mesih İsa'nın dünyaya geleceği ilk kez bildirilmiştir. İlginç olan söz, "Kadının soyu" daha açıkçası, "Kadının tohumu" sözüdür. Kutsal Kitap'a göre İsa dünyaya bakire Meryem'den, dünyasal babası olmadan doğdu.

Zaten Noel kutlamalarının özünde bu olay yatmaktadır. Böyle olduğuna göre Aden bahçesinde Tanrı'nın kendisinden gelen bu peygamberlik sözü kesin olarak İsa'ya değinmektedir. Kutsal Yazılar'ın Yeni Antlaşma kısmında, bu peygamberliğin İsa Mesih'in şahsında gerçekleşmiş olduğu şöyle bildirilir:
"Tanrı, zaman dolunca, Yasa'nın yönetiminde olanları özgürlüğe kavuşturmak için, kadından doğan, Yasa altında doğan kendi Oğlunu gönderdi" (Galatyalılar 4:4).


Eski ile Yeni Antlaşma kısımlarında birbirini destekleyen bu iki söz biraz kapalı gözükebilir, ama bu ilk peygamberlik sözü verildiği andan sonra tüm peygamberler 'zaman dolunca' dünyaya gelecek olan İsa Mesih'ten söz etmişlerdir. Yeşaya peygamber, İsa daha dünyaya gelmeden yüzlerce yıl önce yaşamıştı. Ama yine de kendisine verilen göksel açıklama ile, ileride gerçekleşecek olan bu eşsiz olaya işaret edip şu sözüyle Mesih'in dünyaya geleceğini belirtti:

"Bundan ötürü Rab'bin kendisi size bir belirti verecek; İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak" (Yeşaya 7:14).


Yeşaya'nın bu sözü yine İsa hakkındaydı. İşte burada da bir kızdan doğacağı bildirilmişti. Gerçekten de İsa'nın dünyaya gelişini işaretleyen en belirgin kanıt O'nun bakire Meryem'den, dünyasal babası olmadan doğmuş olacağıydı.

Tanrı'nın Sözü bu olayın önemini vurgulamak için Yeni Antlaşma kısmında kaydedilen doğuş olayını kaleme almış olan dört yazarın kaleminden aynı gerçeği bildirmiştir. Matta doğuş olayını anlatırken şöyle yazmıştı:

“İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine, Rab'bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: 'Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan Kutsal Ruh'tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak. Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: 'İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel 'Tanrı bizimle demektir.' Yusuf uyanınca Rab'bin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu” (Matta 1:18-25)


Yeşaya peygamber, İsa Mesih dünyaya gelmeden yüzlerce yıl önce O'nun bir kızdan doğacağını bildirmişti. Bu tüm insanlığa bir işaret olacaktı. Dünyayı günahlarından kurtarmak için gelen İsa'nın babasız doğuşu O'nun beklenen tek kurtarıcı olduğunun sarsılmaz kanıtıdır. Yeşaya peygamberin kullandığı 'kız' sözcüğü bile bir şüphe yaratmasın diye dikkatle seçilmişti. İbranicede kız için kullanılan iki ayrı söz vardır. Biri 'bethula'dır öbürü ise 'almah'. Yeşaya peygamber, yine Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle 'almah' sözünü kullanmıştı. Bu söz, kuşku götürmez içimde, kızlığı bozulmamış, hiçbir erkekle birleşmemiş bir kızı kasteder. İsa'nın bu biçimde, bir kızdan doğmuş olacağı çok önemlidir. Çünkü peygamberin dediği gibi O'nun adını İmmanuel koydular. İmmanuel ise, ' Tanrı bizimledir' anlamında olup İsa Mesih'in Tanrı özünden çıkıp dünyaya geldiğini, yani Tanrı'nın insan bedeni alarak insanlar arasında yaşadığını bildirir.


İsa Mesih dünyaya özel bir amaçla gönderilmişti.

Bu amaç insanları günahlarından kurtarmaktı. Bu işi gerçekleştirmek için de O'nun kusursuz, üzerinde tek bir günah lekesi bulunmamış biçimde doğması gerekiyordu. Meryem'in Kutsal Ruh'un gücüyle, herhangi bir erkekle cinsel ilişkisi olmadan gebe kalmış olması Mesih İsa'nın dünyaya günahsız olarak gelişinin kanıtıdır.

Ta baştan Tanrı bunun böyle olacağını bildirmişti. Şeytan'ı azarlarken onun başını ezecek olan bir Kişiden söz etmişti. Bu Kişi, '' kadının tohumu " diye nitelendirilmişti. İsa'nın dünyasal babası olsaydı Adem'in günahlılığı O'na da geçmiş olacaktı. İsa Mesih tüm insanların günah cezasını ödemek için kesilen kusursuz kurban olacaktı. Bu nedenle O'nun günahsız doğması şarttı.

Tanrı'nın Sözü diyor ki,

Günah bir

insan aracılığıyla, ölüm

de günah yoluyla

dünyaya girdi. Böylece

ölüm bütün insanlara

yayıldı. Çünkü hepsi

günah işledi.”

İşte Adem günah işlediği için onun günahı onun soyundan gelen tüm Adem oğullarına geçti. Yeryüzüne gelen her insanın yapısında günah işleme eğilimi Adem'den miras olarak vardır. İsa Mesih, Tanrı'nın özünden geldiği için günahsızdı. Kutsal Ruh'un gücüyle Meryem'in rahminde O'nun için bir beden hazırlandı. Bu şekilde günahsız doğdu. Yeryüzünde bulunduğu sürece de günahsız yaşadı. Günahlarımız için kusursuz kurban olarak ölmesi gerekiyordu ve bu nedenle O'nun günahsız bir yoldan dünyaya gelmesi gerekiyordu. Tanrı işte bu yolu seçti. Şimdi yanlış anlamayınız , İsa Mesih dünyaya bakire Meryem'den günahsız doğduğu için, günahsız yaşama gücüne sahip olduğunu sanmayınız. Adem de yaratıldığında günahsız yaratılmıştı, ama yine de günah işledi, Tanrı'ya karşı baş kaldırdı. Hayır, İsa Mesih'in günah işlememiş olması tümüyle O'nun şahsı ile bağlantılı bir özelliktir. İsa Mesih sizin ve benim gibi, Şeytan'ın ayartmalarına hedef olmuştur. Ne var ki biz Şeytan'a 'evet' deyip onun sözüne uyarken, İsa her zaman ona 'hayır' deyip ona karşı gelmiş ve sonunda çarmıh üzerinde onun başını ezmiştir. Neden böyle oldu? Çünkü Tanrı insanlığın kurtuluşunu İsa'nın eline teslim etmişti. Adem, günahı yüzünden insanlığı batırdı. İsa Mesih ise doğruluğu sayesinde günahlarımızın bağışını sağladı.


Kutsal söz,


"Tanrı'nın bağışı Ademin suçu gibi değildir"

diyor. "Çünkü birinin suçuyla birçokları öldüyse, bir tek

adamın, yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağış birçokları

yararına daha da çoğaldı.


Tanrı'nın bağışı o tek adamın günahının getirdiği sonuç gibi değildir. Tek bir suçtan sonra verilen yargı mahkumiyet getirdi, ama birçok suçlardan sonra verilen bağış, Tanrı katında doğru sayılmayı sağladı."


İşte gördüğünüz gibi , İsa Mesih'in dünyaya gelişinin başlıca amacı, Adem yüzünden batmış olan, günah çamuruna düşen bizleri günahlarımızdan kurtarmak, bizi Tanrı'nın ta ezelden atadığı kutsallık aşamasına yükseltmektir.

Nasıl başardı bu işi Tanrı? Kendi özünden, sonsuzlukta var olan Mesih'i dünyamıza insan bedeninde gönderip O'nu kusursuz bir kuzu olarak günahlarımızın karşılığını ödemek için kurban etmekle. Bu nedenle, insanlık tarihinin ta başından İsa Mesih'in gelişine dek, O'nun nasıl ve ne gibi koşullar içinde dünyaya geleceği bildirilmişti. İsa Mesih'in dünyaya gelişi çok önemlidir. Mesih'in ölümü ve dirilişinden sonra ilk kuşak Mesih imanlıları, O'nun doğuşundan daha önemli olan ölümünü ve dirilişini çevreye yaymak gereğini sezinleyip canları pahasına Mesih'teki kurtuluşu ilan etmişlerdi.

Bu gün bile, Noel ya da Christmas dedikleri bayram kutlanırken, tüm yanlış davranışların gerisinde, bahane olarak düzenlenen içki alemlerinin gerilerinde sizi ve tüm dünyayı ilgilendiren müthiş bir haber vardır. Bu haber İyi Haber'dir. "İsa Mesih günahlıları kurtarmak için dünyaya geldi" haberidir bu. Şeriatın, iyi işlerin, iyi niyetlerin sağlayamadığını, İsa Mesih çarmıh üzerinde ölmekle bize sağlamıştır. Yasa, yani Şeriat, bizim ne kadar günahkar olduğumuzu gösterir. İsa Mesih ise çarmıh üzerinde asılıp bizim yerimize öldü ve günahlarımızın nasıl bağışlanacağını sergiledi.

1. Petrus 3:18, "İsa Mesih bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla kendisi doğru kişi olarak doğru olmayan bizler uğruna, günahlara kurban olarak ilk ve son kez öldü" diyor.


Tanrı'nın verdiği bildiri açıkça diyor ki, biz kendi çabalarımızla doğru kişiler olamayız, çünkü Adem'in soyundan geldik ve günah işlemeye dönük bir tabiata sahibiz. Buna ters olarak Mesih tek doğru kişidir. Doğru kişi doğru olmayan bizler uğruna kurban oldu.

Böylece günahlarımızın bağışı İsa Mesih aracılığıyla sağlandı. Ancak O'na iman etmekle bu bağış elde edilebilir.

"İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil

Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir" (Efesliler 2:8-9) der Kutsal Söz, Mesih'e iman edenlere.


Evet İsa Mesih tüm insanların günah cezasını ödemek için öldü ve O'nun ölümü tüm günahları bağışlamaya yeter ve artar bile. Ama kişi günahlarının bağışını Mesih İsa'ya iman ederek elde edebilir. Siz Mesih İsa'ya iman ettiniz mi kardeşim? Bugünlerde O'nun doğuşu kutlanırken, gerçekten ne amaçla dünyaya geldiğini bir düşününüz. Sonsuzluktaki yerini bırakıp a kurtulamayacağınızı bildiğinden dolayı gelip çarmıhta öldü ve Şeytan'ı bu ölümüyle alt etti. Bu çarmıh ölümünün bir zafer niteliğinde olduğunu da ölümden dirilişi ile kanıtladı. İyice düşünürseniz günahlarınızdan kurtulmak için başka bir yol olmadığını göreceksiniz. Olsaydı Tanrı kalkıp da biricik Mesih'ini dünyamıza göndermez, O'nu boş yere Kurban etmezdi.

Yüzyıllar boyunca, peygamberler aracılığıyla konuşup da Mesih'in dünyaya geleceğini, O'nun günahlarımız uğruna kurban olacağını bildiren Tanrı hâlâ konuşmakta, şu anda size de seslenmektedir. Bu günlerde O'nun dünyaya bir bebek olarak gelişi kutlanırken size de sesleniyor: “Günahlarından tövbe edip iman edin ve Mesih'te kurtuluş bulun diyor size. Bu çağrıyı kabul eden herkesin yüreğinde yeni yaşam doğacak. Böylece Doğuş Bayramı olan gerçek Noel'in sonsuz değerini keşfetmiş olacaktır. Bu sevinci yaşamanız en içten dileğimizdir.


Noel Nedir kitabından bazı bölümler alıntıdır.


130 görüntüleme

Комментарии


bottom of page